Volum 2. Dret d’obligacions, responsabilitat civil i prescripció extintiva