Patronat

La representació de la Fundació Julià Reig recau en un Patronat, al qual corresponen les facultats de domini, gestió, possessió, administració i disposició de l’entitat, i que pot, a aquest efecte, fer tot allò que sigui necessari o convenient per al compliment dels fins fundacionals.

Aquest patronat està integrat per les persones següents:

Presidenta:
Déborah Ribas Duró

Vocals:
Óscar Ribas Reig
Roser Duró Ribó
Marta Ribas Reig
Roser Ribas Duró
Oriol Ribas Duró
Òscar Ribas Duró
Jaume Vitales Serrano
Xavier Creus Fortuny

Organització:

Maria Martí Cañellas, directora, mmc.rp@reig.ad
Ester Segura Lanao, directora projectes cooperació, esl.rp@reig.ad