Finalitat i valors

La finalitat de la Fundació Julià Reig és assumir un paper actiu com a institució cooperadora en accions que contribueixin al desenvolupament d’Andorra com a país modern, obert al món i, alhora, respectuós amb els seus valors històrics.

En aquest sentit, la Fundació Julià Reig promou i gestiona iniciatives i projectes de caràcter econòmic, social, cultural i científic, que suposin una contribució perdurable al progrés equilibrat i sostenible d’Andorra i a la seva imatge exterior.

La Fundació així concebuda té com a principi i valors fonamentals els següents:

  • l’esperit de servei, catalitzador d’esforços i iniciatives que propiciïn el progrés d’Andorra en general
  • l’esperit emprenedor, que imprimeix les seves activitats amb un caràcter proactiu, imaginatiu i atrevit
  • l’esperit de qualitat, com a element fonamental de cadascuna de les seves intervencions

Atès el caràcter essencialment promotor de la Fundació en aquest tipus d’iniciatives i projectes, forma part de la voluntat fundacional la consideració següent: les iniciatives objecte de la intervenció de la Fundació han de tenir un esperit de continuïtat i una clara vocació de permanència, però ha de procurar limitar en el temps la seva tasca de control i gestió en projectes concrets.